fbpx

ისტორია

1998 წლიდან ჩვენ ვმუშაობთ ადგილობრივ თემებთან და ეროვნულ მთავრობებთან რეგიონულ ინიციატივებზე, რათა ხელი შევუწყოთ მწვანე ზრდას ყველა დონეზე. CENN-ში მიგვაჩნია, რომ მდგრადი განვითარება საუკეთესოდ მიიღწევა ურთიერთკავშირის, თანამშრომლობისა და საზოგადოების ყველა სექტორთან მუშაობის მეშვეობით. ადგილობრივი და რეგიონული გარემოსდაცვითი პრობლემების ეფექტიანად გადაჭრის მიზნით, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მასშტაბით ჩვენ ვახორციელებთ ერთობლივ ინიციატივებს თანაბარი მონაწილეობის პრინციპით.

გადახედეთ ჩვენს ზოგიერთ მიღწევას:

ამ წელს CENN-ის გუნდმა გადაწყვიტა, წარმოედგინა წლიური შედეგები მდგრადი განვითარების გლობალური მიზნების (SDGs) კონკრეტული ამოცანებისთვის მათ მიერ შეტანილი წვლილის წარმოსაჩენად. ეს ანგარიში სტრუქტურირებულია CENN-ის თემატური მიმართულებების მიხედვით და თითოეული ინიციატივის ძირითადი მიღწევები დაჯგუფებულია როგორც თემატური მიმართულებების, ისე მდგრადი განვითარების შესაბამისი მიზნების მიხედვით. ამის შედეგად, ნათლად გამოჩნდა, რომ CENN-ის საქმიანობები უკავშირდება მდგრადი განვითარების  17-ვე მიზნის ამოცანებს.   

 • მოხდა მდგრადი განვითარების ინტეგრირება ფორმალურ განათლებაში ცირკულარული ეკონომიკისა და მწვანე მეწარმეობის საბაკალავრო და სამაგისტრო კურსების შემოღებით საქართველოსა და სომხეთის უნივერსიტეტებში;
 • კონკურსში  – ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია — მონაწილეობა მიიღო 350-ზე მეტმა სკოლამ;
 • შემუშავდა სახელმძღვანელო სკოლებისთვის მწვანე ტექნოლოგიებისა და ტყის მდგრადი მართვის შესახებ;
 • ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა ღონისძიებაში ჩართული იყო 500,000-ზე მეტი ადამიანი;
 • მწვანე სტიპენდიით დაჯილდოვდა ექვსი ახალგაზრდა;
 • 6 ჰაბის მიერ განხორციელებულ 43 კამპანიას საქართველოსა და სომხეთში ჰყავდა 1,000 ბენეფიციარი;
 • მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის შემუშავდა სოფლის მეურნეობის კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის გეგმა;
 • წყლის უსაფრთხოების ანალიზი გაკეთდა საქართველოს ოთხ რეგიონში;
 • დაიწყო სოფლად ენერგეტიკის განვითარების გეგმების განხორციელება;
 • ხელი შეეწყო სოფლად ენერგოეფექტიანობასა და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიებს საქართველოში;
 • გაიზარდა მყარი ბიოენერგიის დაფინანსების შესაძლებლობები;
 • შემუშავდა კლიმატის მიმართ მედეგი სოფლის მეურნეობის ჩარჩო დოკუმენტი მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის;
 • წალკის მუნიციპალიტეტში ქვეგრანტების პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 53 პროექტი, საერთო ოდენობით 750 000 ევროზე მეტი;
 • დასაქმდა 22 ახალგაზრდა დასაქმების ფესტივალებზე;
 • დაარსდა 27 ახალი სოციალური საწარმო, სადაც დასაქმებულია 140-ზე მეტი ადამიანი სრულ განაკვეთზე ანდა დროებით (სტაჟირება), მათგან 50%-ზე მეტი —ქალი;
 • დაარსდა სასოფლო ინოვაციების ცოდნის 6 ჰაბი: გორის, ნინოწმინდის, ახმეტის მუნიციპალიტეტებში (საქართველო) და ლორის, ტავუშისა და შირაქის პროვინციებში (სომხეთი);
 • მხარი დაუჭირა 200-ზე მეტ მცირე და საშუალო ტურისტულ ბიზნესს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ბიზნესის ფუნქციონირებისა და მართვის პრაქტიკის გაძლიერების კუთხით. ამისათვის ჩატარდა საგანგებოდ შედგენილი ინტენსიური ტრენინგები, Match Making  და B2B შეხვედრები და ღონისძიებები;
 • დაარსდა ორი ახალი სასწავლო ცენტრი, რომლებიც მიზნად ისახავენ სოფლის ახალგაზრდების გაძლიერებას – არგოხის პერმაკულტურის ცენტრი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგოხში, საქართველოში, და მწვანე სასწავლო ცენტრი ტავუშის რეგიონში სომხეთში;
 • შემუშავდა COVID-19-ისა და WASH-ის (წყალი, სანიტარია, ჰიგიენა) შეფასებები ახმეტისა და წალკის მუნიციპალიტეტების სკოლებსა და დისპანსერებში. შეფასებები ჩატარდა 38 სკოლასა და ჯანდაცვის 20 ცენტრში, რაც ირიბად შეეხო 4238 ადამიანს.
 • CENN-ის წარმატებული ადვოკატირების შედეგად, იუსტიციის მინისტრმა გასცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც მერიებს ურჩევენ, არ გასცენ ქონებრივი მოწმობები ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მართულ ტყეებში მდებარე ტერიტორიებზე ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან წინასწარი კონსულტაციის გარეშე;

 • მხარი დაუჭირა ტყის კოდექსის განხორციელებას;
 • CENN-ის მიერ ინიცირებული „ახალგაზრდები მდგრადი განვითარებისთვის“ ქვეგრანტების პროგრამის ფარგლებში კახეთის რეგიონის ადგილობრივმა ახალგაზრდებმა განახორციელეს პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა მიწის წვის შეჩერებას. პროექტი ფოკუსირებული იყო ბიონარჩენების წვის მავნე ზემოქმედებაზე;

 • საქართველოსთვის მომზადდა პლასტმასის ნარჩენების პრევენციის ეროვნული დოკუმენტი ზღვაში ნარჩენების პრობლემის შესამსუბუქებლად;
 • CENN-მა გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად დაიწყო მუშაობა მდინარე ალაზნის აუზში ჩამონადენის პროგნოზირების სისტემის დანერგვაზე;
 • ხელი შეუწყო საქართველოში კლიმატთან დაკავშირებული სტრატეგიების განვითარებასა და განხორციელებას დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობით;
 • მარნეულში მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერება კლიმატის მიმართ მედეგი სოფლის მეურნეობის განვითარების მეშვეობით;
 • ადგილობრივი ფერმერებისა და კოოპერატივების გასაძლიერებლად საძოვრებზე მიწის მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვის მიზნით, CENN-მა განახორციელა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში შესაძლებლობების განვითარების მთელი რიგი ღონისძიებები;
 • ადგილობრივი ტურიზმის პოპულარიზაცია აჭარასა და კახეთში საფეხმავლო და ველოსიპედის ბილიკების განვითარების გზით;
 • GoCaucasusToday – შეიქმნა ერთიანი ტურისტული მიმართულებების პორტალი კავკასიის რეგიონისთვის;
 • მოაწყო აქტიური მედია და პროპაგანდის კამპანია წალკის, როგორც ტურისტული მიმართულების, შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით;
 • შემუშავდა წალკის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია;
 • დაიწყო საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების სამდივნოს დახმარება საქართველოს ხუთ საპილოტე მუნიციპალიტეტში – რუსთავში, თელავში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში – მდგრადი განვითარების მიზნების ადგილობრივ დონეზე განხორციელებაში.
 • საქართველოსა და სომხეთში სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი ჩარჩოს პოპულარიზაცია;
 • მოაწყო პირველი სოციალური და მწვანე საწარმოების გამოფენა მწვანე სოციალური საწარმოების ხილვადობის გაზრდის მიზნით საქართველოსა და სომხეთში;
 • ხელი შეუწყო ახალი კავშირების დამყარებას ბენეფიციარ მცირე და საშუალო საწარმოებსა და პოტენციურ კლიენტებს შორის როგორც ქვეყნის, ისე რეგიონის დონეზე საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში;
 • ამოქმედდა “იდეების ბანკი” – ინოვაციური სამოქმედო იდეების ციფრული საცავი, რომელთაც შეიძლება მხარი დაუჭირონ მომავალში ინვესტორებმა, კერძო კომპანიებმა თუ ფინანსურმა ვენჩურულმა კაპიტალისტებმა და სახელმწიფო და/ან წარმატებული მეწარმეებმა ;
 • საქართველოს სატყეო სექტორში მცირე და საშუალო მეწარმეების მხარდაჭერა ტყის არამერქნული პროდუქტების წარმოების მხარდაჭერისა და ადგილობრივი შემოსავლის დივერსიფიკაციისათვის;
 • მარნეულში შეიქმნა მრავალსექტორული სამუშაო ჯგუფი (MSWG), რათა ხელი შეუწყოს ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და სოციალური ინკლუზიის განვითარებას;
 • შეიქმნა ახალი მრავალმხრივი პლატფორმები ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე, რათა ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას კლიმატთან დაკავშირებული სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებაში რაჭის, გურიის, იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში;
 • დააარსა ასოციაცია ტყის პროდუქტი (GFPA);
 • მოაწყო ტრანსსასაზღვრო მრავალსექტორული პლატფორმის (MSP) კონფერენცია სოციალური და მწვანე მეწარმეობის შესახებ;
 • წამოიწყო პროექტი „ახალგაზრდობა მდგრადი განვითარებისთვის (Y4SD): საზღვრისპირა ნდობის აღმშენებლობა კლიმატის მედეგობის აღდგენისაკენ მიმართული ერთობლივი ქმედებებით”. პროექტი მიზნად ისახავს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ თემებში ახალგაზრდების, მასწავლებლების, სტუდენტებისა და გარემოსდაცვითი პროფესიონალების გაძლიერებას რათა მათ შეძლონ ძალთა გაერთიანება და კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ საჭირო ქმედებების ადვოკატირება;
 • CENN გახდა საქართველოს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) საბჭოს სამდივნოს  ქვეშ არსებული მდგრადი ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის თანათავმჯდომარე (გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO) ერთად) და წამოიწყო საქართველოს SDG სამდივნოს მხარდასაჭერად მიმართული ინიციატივა მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების პროცესში მრავალსექტორული დიალოგის უზრუნველსაყოფად;
 • მარნეულის‘გოგონებისგაძლიერების კლუბმა’  გააერთიანა ოცი (20) აქტიური გოგონა მარნეულის სხვადასხვა სოფლიდან.
 • 130-ზე მეტ მონაწილეს უმასპინძლა ახალგაზრდა ლიდერთა და ინოვატორთა მწვანე ბანაკმა;
 • გამოაცხადა 5 ახალგაზრდა სტიპენდიანტი;
 • 700-მა სასკოლო ეკოკლუბმა საქართველოს ყველა რეგიონიდან მიიღო მონაწილეობა გარემოსდაცვით კონკურსში – ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია;
 • CENN-ის გუნდის უშუალო მხარდაჭერით ჩატარდა შესაძლებლობების განვითარების ღონისძიებები 3000-ზე მეტი ქალისთვის;
 • ჩვენი პროგრამების საშუალებით დაფინანსდა ინოვაციური ბიზნესიდეები 30-ზე მეტი ქალისათვის;
 • დავიწყეთ პროექტის – ‘კლიმატის ცვლილების გავლენის განსაზღვრა ბახმაროს საკურორტო ზონაზე’ _ განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს მეცნიერებისა და კვლევების ხელშეწყობასა და ინფორმირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გარემოსდაცვითი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების წახალისებას;
 • დავიწყეთ პროექტის ‘კლიმატის ცვლილების გავლენის განსაზღვრა ბახმაროს საკურორტო ზონაზე’ განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს მეცნიერებისა და კვლევების ხელშეწყობას და ინფორმირებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გარემოსდაცვითი და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების წახალისებას.
 • თბილისში ბრიტანეთის საელჩოს მხარდაჭერით დავიწყეთ პროექტის „სურსათის მდგრადი სისტემები მედეგი კლიმატისთვის“ განხორციელება, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში სათბურის გაზების ემისიების შემცირებას სურსათის ბიზნეს ოპერატორებს შორის დიალოგის ინიცირებით და კონსენსუსის მიღწევით ძირითად პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც გადაჭრის სურსათის ნარჩენებს პრობლემებს და ხელს უწყობს სურსათის მდგრად სისტემებს საქართველოში;
 • ჩვენ წარმატებით მოვახერხეთ მრავალმხრივი საკონსულტაციო შეხვედრების ორგანიზება და სპეციალური პლატფორმების შექმნა უწყებათაშორისი კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინოსტროსთან და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან თანამშრომლობით, როგორიცაა სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სატყეო ჯგუფი (FG-IACCRD), მწვანე ეკონომიკის სკოლა, სატყეო სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში და მწვანე ბიუჯეტის პროექტი;
 • კახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, მცხეთა-მთიანეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონებში საზოგადოებრივი ჩართულობით გამოვკვეთეთ სოფლად ენერგეტიკული პრობლემების გადაჭრის გზები;

•         სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მხარდასაჭერად და ტყის რესურსების მდგრადი გამოყენების შედეგად დასაქმების შესაძლებლობების ხელშეწყობის მიზნით, ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა და ეროვნულ სატყეო სააგენტოს გადასცა „სახელმძღვანელო საქართველოში ტურისტულ-რეკრეაციული ტყეების იდენტიფიკაციისა და მართვის შესახებ“;

 • ჩვენ დავიწყეთ პირველი საპილოტე პროექტი, რომელიც ასახავს არამერქნული ტყის რესურსების მდგრად გამოყენებას, რის შედეგადაც შეიქმნა 60 ახალი სამუშაო ადგილი სოფლად, აქედან ახლად დასაქმებულთა 60% ქალია;
 • საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან თანამშრომლობით ჩვენმა გუნდმა მოამზადა “მწვანე ბიუჯეტის პროექტი”;
 • ჩვენი ქვეგრანტების შედეგად ნარჩენების მართვის მიკროსაწარმოებმა გააუმჯობესეს მიწოდების ჯაჭვები და ნედლეულის ხელმისაწვდომობა ნარჩენების დიდ მწარმოებლებთან ძლიერი ბიზნესკავშირების დამყარებით, გადამუშავებადი ნარჩენების შეგროვების სქემების ოპტიმიზაციისა და ნარჩენების გადამუშავების საჯარო სისტემებში შეერთებით;
 • საქართველოში ნორვეგიის საელჩოსა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით დავიწყეთ ახალი პროექტი „საქართველოს პლასტიკური ნარჩენების პრევენციის ეროვნული პროგრამა (NPWPP)“;
 • ევროკავშირის EU4Youth პროგრამის მხარდაჭერით, არასამთავრობო ორგანიზაცია Green Lane-სა (სომხეთი) და კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდთან (საქართველო) პარტნიორობით, ჩავუშვით ახალი პროექტი – სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემის განვითარება (SEED) მწვანე ზრდისთვის საზღვრისპირა თემებში, რომელიც მიზნად ისახავს კავკასიის რეგიონში მომავალი მწვანე მეწარმეების აღმოჩენასა და მათი ინოვაციური პოტენციალის გაძლიერებას;
 • 65 ახალგაზრდამ მიიღო მონაწილეობა საქართველოში GREENcubator – pre-accelerator პროგრამაში. მონაწილეებმა შეძლეს საკუთარი თემის სოციალური და გარემოსდაცვითი პრობლემების იდენტიფიცირება და მათი ბიზნესგადაწყვეტილებად გადაქცევა;
 • სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით, ჩვენმა პარტნიორებმა – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ (FAO)  და კავკასიის რეგიონულმა გარემოსდაცვითმა ცენტრმა (RECC) — წამოიწყეს ახალი პროექტი – “საქართველოს მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“;
 • HEKS-EPER South Caucasus-ის მხარდაჭერით დავიწყეთ პროექტი ‘კლიმატის მიმართ მედეგი სოფლის მეურნეობა – PRAISE Marneuli’. პროექტის მიზანია კლიმატის მიმართ მედეგი სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის შემუშავებისა და პოპულარიზაციისა მეშვეობით მხარი დაუჭიროს მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის შემოსავლის შექმნის შესაძლებლობების გაზრდას.
 • ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის დახმარებითა და ჩვენი ტექნიკური მხარდაჭერით, ქედის ადგილობრივმა განვითარების ჯგუფმა დააფინანსა ჯამში 97 ბიზნესიდეა და სოციალური ინიციატივა, მათ შორის 51 პროექტი დაფინანსდა 2020 წელს. მხარდაჭერილი ინიციატივები ხელს უწყობს შემოსავლების გამომუშავებასა და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის ზრდას მთიან აჭარაში;
 • წალკის მუნიციპალიტეტში დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შესაქმნელად ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში — „ეს წალკაა” —დაფინანსდა 15 ინოვაციური პროექტი სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, რძის წარმოების, არასასოფლოსამეურნეო კომერციული პროექტებისა და საგანმანათლებლო და სოციალური საქმიანობების ჩათვლით;
 • ტურიზმის სექტორში არსებული და Covid-19-ით გამოწვეულ ახალი პორბლემების საპასუხოდ ჩვენმა გუნდმა, სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციასთან Green Lane პარტნიორობით, დაიწყო ახალი პროექტი – Digital Caucasus;
 • ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩვენ განვახორციელეთ საპილოტე პროექტები საქართველოს 15 თემისთვის სოფლად WaSH (წყალი, სანიტარია, ჰიგიენა) პირობების გასაუმჯობესებლად, პროექტები შეეხო 6000 ადამიანს, რომლებსაც ახლა აქვთ წვდომა უსაფრთხო სასმელ წყალზე;
 • გაერო-ს გარემოს დაცვის პროგრამასთან (UNEP) პარტნიორობით საქართველოში გადავედით პროექტის — „დაბალი ემისიების მდგრადი ტრანსპორტი“ — II ფაზაზე. გაერო-ს გარემოს დაცვის პროგრამა აგრძელებს მხარდაჭერას საქართველოში ტრანსპორტის ემისიის სტანდარტების შემუშავებასა და დანერგვაში, ევროპული სტანდარტების ეკვივალენტების შემოღების გზით, რათა ხელი შეუწყოს გლობალურ გადასვლას დაბალი და ნულოვანი ემისიის მქონე მობილობაზე ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისა და კლიმატის ცვლილების შერბილებისთვის.
 • The Environmental Youth Award – Niko Ketskhoveli 2019 – brought together a record number of 500 eco-clubs that participated in the project from every region of Georgia
 • In partnership with National Geographic, the YourShot Georgia “Photo Synthesis” photo competition was held to raise public awareness concerning the importance of bird conservation
 • 46 local business and social innovation initiatives were funded under the EU-supported Keda LEADER project in Keda Municipality, Adjara AR
 • The Forest Group was established under the Inter-Agency Coordination Council for Rural Development (FG-IACCRD) and has state and non-state members involved
 • The Geo-Statistic Database of forest fires in Georgia was created
 • A study was concluded to identify the factors that lead to tree cover loss in the country, and as a result, the main drivers behind tree cover loss have been identified
 • A municipal Waste Management Plan developed for Tbilisi City Hall was approved by the City Council and is operating in the city
 • A Waste Management Plan was developed for Mtirala National Park
 • 3 big illegal landfills were closed down across the country
 • For the first time in Georgia, a Circular Economy course was promoted at educational institutions. As a result, the International School of Economics at Tbilisi State University (ISET) included the course in its curriculum and is offering the course to its students
 • A waste recycling system was expanded and is already established at 48 locations in Tbilisi, Batumi, Kobuleti and Khelvachauri
 • Tsalka Local Action Group (LAG) was established under the EU-supported ENPARD program in Tsalka Municipality
 • The Local Development Strategy for Tsalka Municipality has been elaborated via participatory LEADER methodology
 • Two WaSH regional councils were established in the Kakheti and Kvemo Kartli regions
 • An educational program for students – Green Economy School – has kicked off in order to provide hands-on experience for students by implementing socially and environmentally responsible business projects based on the economic function of forests
 • Georgia became a partner of the worldwide hands-on, science and education Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE) program
 • A large-scale campaign – Say No to Plastic – was launched involving various stakeholders
 • An Environmental Businesses Committee was created within the American Chamber of Commerce (AmCham) with regular meetings for business sector representatives
 • The first ever Waste Expo was organized in Georgia
 • Municipal Waste Management Plan (MWMP) was developed for the Tbilisi City Hall
 • Waste Management Plan was developed for Tbilisi National Park
 • Very first waste separation corners were launched in Batumi
 • Plastic separation process in the Tusheti Protected Area was launched
 • Launch of the large-scale environmental campaign — Keep Georgia Beautiful
 • Supporting Kvareli Municipality in introducing a waste tariff calculated according to modern methodology
 • Implemented more than 10 WASH pilot projects in Georgia
 • Established WASH Councils in Akhmeta, Lagodekhi, Sagarejo, Tetritskaro, Marneuli, Dmanisi, Tsalka Municipalities
 • Keda Local Action Group (LAG) established under the EU-supported ENPARD program
 • Rural Development program launched in Tsalka Municipality under the EU-supported ENPARD program
 • Forest policy implementation tools were elaborated for the National Forestry Agency
 • The Action Plan for the Management of Recreational Forests in Georgia was developed for the National Forestry Agency
 • The State Programme for Providing Rural Populations and State Authorities with Heating Resources, Including Firewood, has been elaborated for the GoG
 • Forestry portal – Forestry.ge has been launched
 • New tourist route in Tbilisi connecting Turtle Lake to Mtatsminda has been identified and marked
 • Recommendations for restoring edible chestnut forest stands in Georgia has been elaborated in cooperation with the National Forestry Agency of Georgia
 • Your Shot PhotoSynthesis  photo competition has been announced in cooperation with the National Geographic Magazine Georgia
 • A waste separation system was introduced in Tbilisi
 • Municipal waste management plans for municipalities in Kakheti and Shida Kartli regions and the Autonomous Republic of Adjara were developed
 • Control/monitoring system for biodegradable and compostable bags produced in or imported to Georgia was established
 • Waste Management Plan was developed for Lagodekhi Protected Area
 • The very first WASH project in Georgia was launched
 • First Project under EU ENPARD program was launched in Keda Municipality promoting EU’s LEADER approach in the rural development sector
 • Promotion of biomass production via the establishment of the biomass briquette production line in cooperation with UNDP and the NFA (Matani village, Kakheti region)
 • The establishment of youth Eco Hubs
 • Informal Forestry and Eco Tourism educational module has been launched under the Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia;
 • Krtsanisi Forest Park promotional campaign has been launched with more than 2,000 people reached
 • Beshumi Recreational Forest has been cleared illegal waste (total amount 2,200 m3) in the scope of the WMTR/USAID and SFG/ADA projects and the rehabilitation plan for the resort has been elaborated
 • Environmental mobile app “GreenWatch” launched
 • The Caucasus Environmental Knowledge Portal – environment.cenn.org was developed and launched
 • CENN participated and hosted side events within the 8th Environment for Europe Ministerial Conference in Batumi, Georgia
 • Buxus Colchica nursery in the village of Rukhi in the Samegrelo region was established
 • Announcement and implementation of the Niko Ketskhoveli School Competition
 • Sub-law on Green Space Management was developed
 • Cost-Benefit Analysis of Forest Function Management was developed
 • The agricultural demo-plot in Telavi, Kakheti region was established
 • The Disveli Eco-migrant Women’s Cheese cooperative was opened
 • Waste Separation Scheme at Goodwill Hypermarket and Tbilisi Marriot Hotel were introduced
 • A waste separation and recycling electronic game for children “sort and recycle” was developed and launched
 • Closure of illegal dumpsite in Beshumi, Khulo municipality
 • Closure of Gurjaani Landfill
 • Seasonal Study of the Composition of Solid Municipal Waste in Adjara AR and Kakheti Region was conducted
 • The Waste Management Guideline for Agency of Protected Areas (APA) was developed
 • General methodology for waste tariff calculation and a cost recovery system was developed
 • Publication of the study “Environmental and Socio-Economic Implications of the Mining Sector and Prospects of Responsible Mining in Georgia”
 • Developed the Adjara Forest Strategy
 • Implemented the 2015 Photo Synthesis school competition with the slogan: “Wood is more than firewood”
 • Established 7 local working groups (LWG) in mining-affected regions in the South Caucasus Region
 • Developed technical regulations for Construction, Operation, Closure and After-Care of Landfills and Collection and Treatment of Municipal Waste that were approved by the Government of Georgia
 • CENN assisted the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia:
 • to develop an implementation roadmap for the last 3 protocols of the LRTAP convention
 • to design a national air quality monitoring network
 • CENN introduced modern tools for air quality monitoring and management (ADMS-Urban, THOR, COPERT 4)
 • A draft plan to reduce the consumption of firewood was developed
 • A National Plan for Preserving Buxus Colchica was developed
 • Transboundary Climate Change Adaptation Plans in the Caucasus were developed
 • A mandate of the MRA was amended to reflect eco-migration issues and an Eco-migration department was established, legal acts regulating the resettlement process were approved
 • CENN developed a map of Natural Disasters and Eco migration Risks
 • CENN initiated the Climate Smart Agriculture (CSA) approach in Georgia
 • Alliance of eco clubs in Georgia was established and registered
 • CENN established the first women agriculture cooperative in Disveli
 • CENN established the Niko Ketskhoveli Environmental Award
 • CENN assisted the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia to develop a National Forest Policy document in participatory way that was approved by the Parliament in December 2013
 • CENN was accredited as an observer organization to the Green Climate Fund (GCF)
 • CENN joined the Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC)
 • The first automatic Air Quality Monitoring station in Georgia was installed with the support of CENN
 • CENN developed the first Atlas of Natural Hazards and Disaster Risks and a Web-Portal for Georgia
 • CENN became Chair of the Environmental Sub-Group of the Donor Coordination Group on Agriculture
 • CENN created a portal of the Land Sensitivity Maps for Alazani-Lori (Geo-Az) and Khrami-Debeda (Geo-Arm) transboundary watersheds
 • CENN developed Climate Change Adaptation Plans for the climate hot-spot municipalities and regions in the Caucasus region
 • The number of CENN electronic network subscribers exceeded 21,000
 • CENN was elected as GEF NGO Network’s Regional Focal Point (RFP) for the Eastern Europe & Central Asia Region
 • CENN, in collaboration UNITAR and Ministry of Environment Protection of Georgia, developed a Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) Model for Georgia
 • CENN was elected as Co-Coordinator of the Thematic Working Group on Energy Security, Environment and Climate Change of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum
 • CENN became a member of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaPCSF)
 • CENN mobilized 6 new Rural Women Councils (RWCs) in Kvirila-Tskhaltsitela (2 in Georgia), Agrichay (2 in Azerbaijan) and Debeda (2 in Armenia) river basins
 • CENN established the Association of Tower Owners in Svaneti
 • CENN became a member of the Eastern Partnership Civil Society Forum (EaPCSF)
 • CENN initiated a Climate Change Adaptation and Disaster Mitigation (CCADM) program in the Caucasus
 • CENN developed natural disaster hazard, vulnerability and risk maps for hotspot areas in Georgia
 • CENN initiated a new program promoting modern Disaster Risk Management (DRM) technologies and methodologies in partnership with ITC Netherlands
 • CENN created sensitivity maps for Georgia (forestry, mining, water resources, fishery and POPs)
 • CENN became member of IUCN
 • CENN obtained an accreditation with the Global Environmental Facility (GEF)
 • CENN became a member of the GEF NGO Network
 • CENN became a member of the Working Group on Environmental Impact Assessment, under the UNECE ESPOO Convention on Environmental Impact Assessment in Transboundary Context
 • CENN became a member of the Avalon Network
 • CENN established:
  • The Open Environmental Civic Initiative (OECI) for the Sustainable Development of Georgia that incorporates local groups active throughout the country and works on integrated natural resources management and Disaster Risk Reduction (DRR) issues
  • Rural Women Councils (RWCs) in Khrami-Debeda (Georgia-Armenia) and Alazani-Lori (Georgia- Azerbaijan) transboundary watersheds that work on female empowerment for sustainable natural resources management
  • The Compliance Stewardship Council (CSC) for improved policy dialogue and sustainable development
 • CENN, together with the OECI, managed to prioritise DRR (improvement of the system of environmental monitoring and prognosis) as one of three priorities in the Basic Data and Direction (BDD) document of the Government of Georgia for 2009-2012
 • CENN initiated the following Green Campaigns:
  • Green Bag
  • Green Café
 • CENN became an NGO Focal Point for Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM)
 • CENN became a Partner of the Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV)
 • CENN established:
  • The Center for Journalists reporting on the environment
  • The Open Environmental Civic Initiative (OECI) for the Sustainable Development of Georgia
 • CENN signed a Memorandum of Partnership with organisations acting in the fields of sustainable development and environment in the South Caucasus region
 • CENN initiated:
  • The Green School Campaign
  • The Green Office Campaign
 • CENN established:
  • The Bakuriani Tourist Information Centre (TIC)
  • The Bakuriani Hotel Association
  • The Samtskhe-Javakheti Public Information Centre (PIC)
  • The Kvemo Kartli Public Information Centre (PIC)
  • The Ajarian Youth Environmental Network (AYEN)
 • CENN organized the first Caucasus Independent Documentary Film Festival “Footprints”
 • CENN facilitated the Kura-Araks NGO Forum
 • CENN merged with the ACTA Consultants Georgia Ltd.
 • CENN established:
  • Caucasus Youth Environmental Network (CYEN)
  • Public EIA Library
 • CENN became a member of the International Association for Impact Assessment (IAIA)
 • CENN established:
  • Energy Services Consumers Association (ESCA) in Tbilisi, Georgia
  • Bakuriani Public Environmental Information Center (PEIC)
 • The first regional magazine “Caucasus Environment” was issued
 • CENN established the Kvemo Kartli Public Information Center (KKPIC)
 • CENN began large-scale regional activities in the Caucasus region (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation)
 • CENN was officially registered in Georgia
 • CENN created the Caucasus electronic network
 • CENN began its operations, a Memorandum of Understanding was signed by the Caucasus environmental NGOs